Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

“Đầu tư hiệu quả, phát triển bền vững, không ngừng vươn xa”

Để thực hiện chính sách chất lượng trên, lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị Nha Trang cam kết:

        Tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp quy, các tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước và địa phương trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

        Triển khai đồng bộ công tác phát triển nhân sự, tạo điều kiện tốt nhất cho CBCNV không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo đội ngũ nhân sự: Đủ về số lượng – Giỏi về chuyên môn – Khoa học về tổ chức – Chuyên nghiệp về phong cách.

        Tiếp cận, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và phương pháp quản lý mới trong mọi hoạt động của Công ty.

        Thiết lập mối quan hệ gắn bó với thị trường và khách hàng, tăng cường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

        Thực hiện đổi mới không ngừng công tác quản lý thông qua việc áp dụng và liên tục cải tiến một Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 làm nền tảng xây dựng văn hoá chất lượng trong toàn Công ty.